تجهیزات استیل اتاق تمیز

Cleanroom Furniture

تجهیرات مورد استفاده در اتاق تمیز باید به گونه ای طراحی و ساخته شوند که موجب تجمع ذرات در اتاق تمیز نباشند و علاوه بر این مسیر جریان هوا را مختل ننمایند. تجهیزات اتاق تمیز باید به خوبی و به آسانی تمیز شده و در مقابل عوامل شوینده و ضد عقونی کننده مقاوم باشند و از خود ذره آزاد ننمایند


تجهیزات استیل اتاق تمیز شامل:
1-میز استیل اتاق تمیز

2- بنچ/نیمکت اتاق تمیز

اتاق تمیز در صنایع مختلفی از جمله:
- صنایع دارویی
- صنایع شیمیایی
- صنایع بیوتکنولوژی
- صنایع غذایی
- صنایع میکروالکترونیک
-صنایع تجهیزات پزشکی
- آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی
-مراکز درمانی و بیمارستانها
و ... کاربرد دارد.

اتاق تمیز در صنایع مختلفی از جمله:
- صنایع دارویی
- صنایع شیمیایی
- صنایع بیوتکنولوژی
- صنایع غذایی
- صنایع میکروالکترونیک
-صنایع تجهیزات پزشکی
- آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی
-مراکز درمانی و بیمارستانها
و ... کاربرد دارد.

محصولات مرتبط