. اتاق تمیز اکیاس

یونیت هوای تازه

Fresh Air Unit

در بسیاری از موارد منشاء مهم ورود آلودگي به داخل فضاها واتاق های تميز، هواي تازه مورد نياز می باشد. هوای تازه علاوه برتاثیرشدید بر فیلترها و کاهش عمر آن ها اثر قایل توجهی نیز برروی میزان بارهای سرمایشی و گرمایشی کل مجموعه می‌گذارد.یونیت هوای تازه علاوه تامین اکسیژن مورد نیاز باعث ایجاد فشار مثبت نیز می گردد.
یونیت هوای تازه در صنایع مختلفی از جمله:
- صنایع دارویی
- صنایع شیمیایی
- صنایع بیوتکنولوژی
- صنایع غذایی
- صنایع میکروالکترونیک
-صنایع تجهیزات پزشکی
- آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی
-مراکز درمانی و بیمارستانها
و ... کاربرد دارد.

اتاق تمیز در صنایع مختلفی از جمله:
- صنایع دارویی
- صنایع شیمیایی
- صنایع بیوتکنولوژی
- صنایع غذایی
- صنایع میکروالکترونیک
-صنایع تجهیزات پزشکی
- آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی
-مراکز درمانی و بیمارستانها
و ... کاربرد دارد.

محصولات مرتبط