. اتاق تمیز اکیاس

مینی هواساز

Mini AHU

مینی هواسازها جهت تامین هوای تازه و تامین گرمایش و سرمایش مجموعه های نسبتاً کوچک مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع هواسازها به دو صورت افقی و ایستاده قابلیت طراحی و ساخت دارند.
هواساز در صنایع مختلفی از جمله:
- صنایع دارویی
- صنایع شیمیایی
- صنایع بیوتکنولوژی
- صنایع غذایی
- صنایع میکروالکترونیک
-صنایع تجهیزات پزشکی
- آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی
-مراکز درمانی و بیمارستانها
و ... کاربرد دارد.

اتاق تمیز در صنایع مختلفی از جمله:
- صنایع دارویی
- صنایع شیمیایی
- صنایع بیوتکنولوژی
- صنایع غذایی
- صنایع میکروالکترونیک
-صنایع تجهیزات پزشکی
- آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی
-مراکز درمانی و بیمارستانها
و ... کاربرد دارد.

محصولات مرتبط