استانداردهای ملی و بین المللی اتاق تمیز

استانداردهای اتاق تمیز

اتاق تميز بايد به گونه‌اي طراحي و اجرا گردد كه مطابق با استانداردهاي اختصاصي ملي يا بين المللي باشد، انطباق با استانداردهای اتاق تمیز بویژه در شرايطي كه محصول ساخته شده، به مشتري بين المللي فروخته مي شود از اهمیت بالاتری برخوردار است. اين موضوع يكي از دلايل اصلي است كه كشورهاي مختلف را وادار مي نمايد تا استانداردهاي اتاق تميز خود را با استانداردهای بین الملی هماهنگ سازند. اطلاعات زير مرور مختصری براستانداردهاي بین المللی اتاق تميزمی باشد .

استانداردهای بین الملی اتاق تمیز

استاندارد فدرال 209

FED 209 E

استاندارد فدرال 209 تنها استانداردي است كه براي مدت زمانی طولاني به عنوان تنها منبع تعريف شده و در دسترس براي اتاق هاي تميز در سطح جهان بوده است. بنابراين، مشهورترين استاندارد اتاق تمیز جهان استاندارد فدرال 209 آمريكا می باشد. طبق این استاندارد کلاس های اتاق تمیز از 1 تا 100000 تقسیم بندی می گردد. اساس درجه بندی کلاس اتاق تمیز در استاندارد فدرال 209 شمارش تعداد ذرات با قطر 0.5 میکرومتر در واحد حجم می باشد.بنابراین مطابق با استاندارد فدرال 209 در اتاق تمیز با کلاس 1 تنها 1 ذره با قطر 0.5 میکرومتر در واحد حجم (فوت مکعب) حضور دارد. و به همین ترتیب برای اتاق تمیزی با کلاس 10 ، تعداد 10 ذره با قطر 0.5 میکرومتر در واحد حجم (فوت مکعب) حضور دارد.در جدول 1-1 تقسیم بندی اتاق های تمیزبراساس فدرال 209نشان داده شده است.

fed209

استاندارد ایزو 14644

ISO 14644

استاندارد ایزو 14644 بخش عمده اي از موضوعات اتاق تميز مانند طراحي اتاق تمیز ، تست عملكرد اتاق تمیز و آلودگي محيطي را بررسی می‌نماید. جدول 2-1 طبقه بندی اتاق تمیز مطابق با استاندارد ایزو 14644 را نشان می دهد. مطابق با این استاندارد اتاق های تمیز از کلاس ایزو 1 تا ایزو 9 تقسیم بندی می شوند.

fed209

جی ام پی

GMP

جدول 3-1 طبقه بندی اتاق تمیز بر اساس جی ام پی را نشان می دهد . در جی ام پی تعداد ذرات در دوحالت آماده به کار و در حال کارشمارش می شوند.

fed209

استاندارد ایزو 14698

ISO 14698

جدول 4-1 طبقه بندی اتاق تمیز بر اساس جی ام پی را نشان می دهد . در جی ام پی تعداد ذرات در دوحالت آماده به کار و در حال کارشمارش می شوند.

fed209