. اتاق تمیز اکیاس

تست و اعتباردهی اتاق تمیز

Cleanroom validation

هر اتاق تمیز بعد ساخت و بهره برداری باید مورد تست و ازریابی قرار بگیرد تا صحت طراحی و اجرای آن مشخص گردد. از جمله تست های اتاق تمیز می توان به :
1-تست شمارش ذرات
2- تست نشتی فیلتر
3- تست اختلاف فشار
4-تست الگوی جریان هوا
5-تست دما ورطوبت نسبی
6-تست دبی و سرعت جریان هوا
7-تست زمان ریکاوری
8-تست و نمونه برداری میکروبی
9-تست صدا
10- تست روشنایی


تجهیزات تست و اعتباردهی:

اتاق تمیز در صنایع مختلفی از جمله:
- صنایع دارویی
- صنایع شیمیایی
- صنایع بیوتکنولوژی
- صنایع غذایی
- صنایع میکروالکترونیک
-صنایع تجهیزات پزشکی
- آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی
-مراکز درمانی و بیمارستانها
و ... کاربرد دارد.

اتاق تمیز در صنایع مختلفی از جمله:
- صنایع دارویی
- صنایع شیمیایی
- صنایع بیوتکنولوژی
- صنایع غذایی
- صنایع میکروالکترونیک
-صنایع تجهیزات پزشکی
- آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی
-مراکز درمانی و بیمارستانها
و ... کاربرد دارد.

محصولات مرتبط